Hoidon tarpeen arviointia ja lääkkeiden jakoa virtuaalisesti Centriassa

Centriassa yhteiskehitettiin 3DBearin kanssa virtuaalisia opetussisältöjä tukemaan terveysalan koulutusta. Opiskelijat pääsevät nyt harjoittelemaan virtuaalisesti autenttista lääkkeiden jakoa sekä potilaan kohtaamista ja hoidontarpeen arviointia ABCDE-protokollan mukaisesti. Yhteiskehityksen aikana opettajat ja henkilökunta saivat arvokasta osaamista virtuaalisen oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä tärkeää palautetta myös opiskelijoilta. Centriassa opiskelijoiden palaute sisällöistä koetaan hyvin arvokkaana, ja jatkossa opiskelijoita halutaan osallistaa kehittämiseen vielä vahvemmin, mm. projektioppimisen tai opinnäytetyön muodossa.

Lääkkeiden jaon ympäristössä opiskelija pääsee harjoittelemaan lääkkeiden jakoa autenttisessa ympäristössä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Opiskelija saa malliesimerkin lisäksi vastata lukuisiin lääkkeiden jakoa koskeviin kysymyksiin sekä haastaa jo aiemmin oppimaansa arkipäivän ongelmien parissa. Sisältö vastaa todelliseen opetuksen tarpeeseen, koska aiemmin opiskelijoilla ei ollut mahdollisuutta kampuksella päästä harjoittelemaan lääkkeiden jakoa oikeilla lääkkeillä ja tarvittavalla laajuudella. Oikeaan lääkehuoneeseen tehty simulaatio on myös ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sairaalan ympäristöön.

Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan aidoissa tilanteissa toimimista.

Toinen yhteiskehitetty simulaatio käsittelee hoidontarpeen arviointia. Opiskelija seuraa sairaanhoitajan toimintaa, joka tutkii sairaalaosastolla olevan Sami-potilaan peruselintoiminnot ABCDE-protokollan mukaisesti. Hoitaja on luonnollisessa, jatkuvassa vuorovaikutuksessa potilaan ja simulaatiota suorittavan opiskelijan kanssa. Sairaanhoitaja kysyy jokaisen vaiheen jälkeen hoitotoimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä. Aiheisiin liittyviä tehtäviä suoritetaan myös 3D-ympäristössä. Centrian puolelta kehitykseen osallistuvat kertovat, että ABCDE-protokolla on tärkeä osa opintoja heti ensimmäisestä vuodesta lähtien, ja että sen osaamista vaaditaan harjoitteluissa kaikissa ympäristöissä. Opiskelijat kokevat myös erityisenä hyötynä kohtaamisen harjoittelua, jota tässä ympäristössä pääsee seuraamaan ja harjoittelemaan. 

Opiskelija käy läpi ABCDE-protokollan konkreettisesti vaihe vaiheelta.

Yhteiskehitysprojektin osana opiskelijat pääsivät konkreettisesti testaamaan VR-ympäristöjä ja antamaan sisällöstä palautetta. Innostus ja motivaatio uudenlaisiin oppimisympäristöihin nousi esille selvästi. Huomionarvoista oli, että n. 70 % sisältöä testanneista opiskelijoista ei ollut aiemmin kokeillut vastaavaa opetusympäristöä. Potentiaalia vaikuttaa opiskelijoiden näkökulmasta olevan valtavasti, koska ideoita vastaavien ympäristöjen hyödyntämiseen eri opetusteemoissa nousi lukuisia. VR-sisällöissä pidettiin erityisesti aktiivisista tehtävistä, joissa sai itse tehdä ja vaikuttaa ympäristöön. Opiskelijat nostivat myös positiivisena esille sen, että sisällön avulla pääsee lähelle työelämää ja työelämän konkreettisia tehtäviä. Alla muutamia opiskelijoiden kommentteja:

Ympäristö oli todellinen joten opittava asia tulee paljon selkeämmäksi tällä tyylillä.

Itse en ole ollut koskaan työssä hoitoalalla, enkä koskaan edes nähnyt lääkkeenjakohuonetta, joten tämä kyllä toi paljon lähemmäs oikeaa sairaanhoitajanammattia konkreettisesti.

Materiaali oli hyvin käytännönläheistä ja siksi opettavaista.

[erityisen mukavaa oli, että] sai olla itse mukana

-- interaktiivisuus eri vaiheissa oli mukavaa

3DBearin puolelta projektista vastannut Nenna Kaunisto tunnistaa hyvin opiskelijoiden nostamat seikat, kommentoiden asiaa seuraavasti: “VR-oppimisympäristöt mahdollistavat hyvin monipuolisen oppimisympäristön, jossa opiskelija on aktiivisessa oppijan roolissa. Ympäristö mahdollistaa pelillistetyn oppimiskokemuksen sekä erilaisia pedagogisia keinoja mm. motivoinnin saralla.” 

Nenna korostaa myös, että VR-ympäristöt mahdollistavat erilaisille oppijoille sopivan tavan opiskella asioita omassa tahdissa, paikasta ja ajasta riippumatta: “Ympäristöjen avulla eri tasoiset opiskelijat voivat itsenäisesti eriyttää oppimaansa ylös- tai alaspäin. Opiskelija voi esimerkiksi toistaa tiettyjä harjoituksia enemmän kuin oppitunnilla tai treenata tiettyä kokonaisuutta ennen työharjoitteluun menemistä. VR:n avulla voidaan huomioida myös erityisen tuen oppijoiden tarpeet, esimerkiksi kielellisiä haasteita voidaan taklata räätälöidyillä VR-oppimispoluilla, saavutettavuutta unohtamatta.“

Opiskelijatestauksista saatiin myös rakentavaa palautetta, mm. ehdotuksia parantamaan sisällön selkeyttä ja ohjeistusta. Opiskelijatestausten ytimessä onkin saada palautetta, jonka pohjalta sisältöä kehitetään edelleen. Centriassa opiskelijoiden kommenteista ja yhteiskehitysprosessin toteutuksesta on saatu paljon oppeja, jotka aiotaan huomioida seuraavissa toteutuksissa. Kaiken kaikkiaan sisällöt ovat saaneet hyvän vastaanoton, ja ne ovat herättäneet myös kansainvälistä huomiota! Lue lisää projektista saaduista opeista Centrian digilehdestä täältä. Katso myös esittelyvideo vr-ympäristöistä alta. 

 

 

 

Sara Käkönen, 3DBear

Perustuu Centria Bulletin juttuun (linkki).