Keuda kehittää osaamisen tunnistamisen prosessia - pilotti 3DBearin ja Elias Robotin kanssa valmistunut

Keuda pilotoi yhteistyössä 3DBearin ja Elias Robotin kanssa VR-teknologian sekä tekoälyn hyödyntämistä osana osaamisen tunnistamisen prosessia. Yhteistyön tavoitteena oli tuoda osaamisen tunnistamisen prosessiin erilaisia vaihtoehtoja, jotka aidosti tukevat ja voimaannuttavat opiskelijaa, pelkän kielen lähtötason testaamisen sijaan. 

Keudaan hakeutuvien opiskelijoiden suuri määrä, monikansallisuus sekä monimuotoisuus käynnistivät osaamisen tunnistamisen prosessin kehityksen. “Koimme tärkeäksi luoda vaihtoehtoisia mahdollisuuksia niin hakijoille, opiskelijoille kuin henkilöstöllekin arvioida joko omaa tai asiakkaan osaamista kestävästi ja yhdenvertaisesti”, Keudan vararehtori Arja Koli kertoo. Keudassa halutaan mahdollistaa, että jokaiselle hakeutuvalle löydetään sopiva polku Keudan opintojen valikoimasta. Osaamisen tunnistamisen vaihe on kriittinen, jotta jokaiselle voidaan tehdä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma, joka tukee henkilökohtaista kielitaidon ja osaamisen kehittämistä ammattiin.

“Keuda on edelläkävijä monissa digipedagogisissa ratkaisuissa, joten oli luontevaa lähteä uudistamaan myös osaamisen kartoituksen prosessia samaan suuntaan”

Teknologia nähtiin heti mahdollisuutena osaamisen tunnistamisen prosessin kehittämiseen. “Keuda on edelläkävijä monissa digipedagogisissa ratkaisuissa, joten oli luontevaa lähteä uudistamaan myös osaamisen kartoituksen prosessia samaan suuntaan”, toteaa Keudan toimialapäällikkö Heikki Virtala. Keudassa teknologian hyödyntäminen nähdäänkin osana organisaation oppimista ja laadun varmistamista. Osaamisen tunnistamisen prosessiin teknologia mahdollistaa uusia vaihtoehtoja, jotka ovat tarpeen myös Keudan monimuotoisen asiakaskunnan tukemisessa: “Voimme eri hakijoiden osalta hyödyntää eri ympäristöjä ja sovelluksia, jotka sekä tuottavat luotettavasti saman lopputuloksen että tarjoavat hakijalle hyvän asiakaskokemuksen -- henkilökohtaistaminen on ammatillisen koulutuksen ydinosaamista”, kertoo Arja. Arja nostaa myös esille, että eri digitaalisten ja tekoälyä hyödyntävien mahdollisuuksien käyttö on ensiarvoisen kustannustehokasta valjastaa mahdollisimman moniin prosesseihin tukemaan henkilöstön työtä.

Screenshot 2024-01-23 at 14.57.10Pilotin VR-toteutukset simuloivat käytännön tilanteita ja ympäristöjä.

Pilotissa kehitettiin VR-teknologiaan sekä tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut. Yhteistyössä Elias Robotin kanssa kehitettiin uudenlainen, tekoälyyn perustuva kartoitustyökalu, joka auttaa tekemään opiskelijan osaamisen näkyväksi. Ensimmäisessä vaiheessa työkalulla on kartoitettu kielellisten ja matemaattisten taitojen osaamista, ja tulevaisuudessa sitä voidaan laajentaa myös muihin ammatillisiin taitoihin. “Elias-robotin kartoitustyökalun toimintaperiaate perustuu tekoälyyn ja laajoihin kielimalleihin -- työkalu on adaptiivinen ja se tarjoaa oppijalle räätälöityjä, tekoälyn avulla luotuja harjoituksia”, kertoo Elias Robotin toimitusjohtaja Johanna Hemminki. Kartoitustyökalu analysoi opiskelijan suullisia ja kirjallisia tekstejä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten pohjalta. Työkalun analysoinnissa hyödynnetään laajaa kokoelmaa autenttisia puhutun ja kirjoitetun kielen näytteitä. Elias Robotin ratkaisu tekee kielitaidon arvioinnista objektiivista ja tehokasta. “Opettajien ei tarvitse käydä läpi suurta määrää kirjallisia tehtäviä tai järjestää erillisiä haastatteluja suullisen kielitaidon arviointiin -- lisäksi mahdollistetaan, että opettajat voivat keskittyä paremmin opetuksen laadun kehittämiseen ja yksilölliseen ohjaukseen”, toteaa Johanna.

3DBearin kanssa pilotoitujen VR-ratkaisujen avulla hakijat voivat tuoda esille kielitaitoaan simuloiduissa käytännön tilanteissa ja ympäristöissä, haettavan opintoalan kontekstissa. Kehitetyt ympäristöt pohjautuvat aitoihin 360-kuvattuihin työympäristöihin. Pilotti toteutettiin maahanmuuttajille suunnattuun logistiikka-alan koulutukseen, missä turvallisuusohjeiden ymmärtäminen työssä on keskiössä. VR-ympäristöjen avulla voitiin testata ohjeiden ymmärtämistä (ja noudattamista) käytännössä, eri tilanteiden yhteydessä. Lisäksi testattiin myös yleissanastoa kontekstisidonnaisesti. “VR-pilottitoteutuksen testauksen aikana oli hienoa huomata, mikä merkitys kontekstin tuomisella kielitaidon testaukseen on ja miten se mahdollistaa osaamisen esille tuomista aivan eri tavoin kuin perinteisemmät menetelmät”, kertoo projektista 3DBearin puolelta vastannut Sara Käkönen.

Yhteistyö pilotissa Elias Robotin ja 3DBearin välillä nähtiin myös yritysten puolelta osoituksena hedelmällisistä yhteistyömahdollisuuksista. “Yhdistämällä erilaisia ratkaisuja, voimme tarjota mahdollisuuden syvällisempään ja monipuolisempaan osaamisen tunnistamiseen”, toteaa Johanna. Molemmat ratkaisut pilotissa kehitettiin yhteistyössä Keudan opettajien kanssa. 

Screenshot 2024-01-23 at 15.01.58Hakija käy läpi erilaisia turvallisuuteen liittyviä tilanteita ja soveltaa näissä suomen kielen osaamista.

Pilotoidut ratkaisut ovat Keudassa käytössä, ja käyttökokemuksia saadaan jatkuvasti lisää. VR-ympäristöt ovat laajasti käytössä jo osaamisen hankkimisen ja jopa osaamisen tunnistamisen painopisteissä. Elias Robot -kielisovellus taas on tuonut helppokäyttöisen ja ajassa elävän mahdollisuuden osaamisen arvioinnin palautteen antamiseen hakeutumisvaiheeseen, mutta myös opiskelijan etenemisen seurantaan ja itsearviointiin.

Keudassa osaamisen tunnistamisen prosessin kehitystä jatketaan pitkäjänteisesti. “Osaamisen kartoittaminen on vahvuuksien etsimistä -- meillä on edessämme niin oppivelvollisten kuin jatkuvan oppimisen hakijoiden osalta mittava työ uraohjauksen kehittämisessä”, toteaa Arja. Arja näkee myös, että TE2024 ja KOTO-uudistus 2024 tuovat aivan uusia näkymiä tuleviin vuosiin. Keudan maine laadukkaana ja tunnettuna koulutuksen järjestäjänä pohjautuu juuri jatkuvaan kehitystyöhön. “Ketterä kehittäminen ja jatkuva innovointi ovat ammatillisen koulutuksen arkipäivää ja ne heijastavat työelämän kiihkeää kehittymistä -- se luo ammatilliseen koulutukseen uskottavuutta ja luottamusta”, toteaa Arja. Keudassa uskotaan, että jatkuva kehitystyö ja ennakkoluulottomat kokeilut ovat organisaation oppimisen ja kehittymisen kannalta välttämättömiä.

Lisätietoa pilotista antaa:

Arja Koli, vararehtori Keuda, arja.koli@keuda.fi
 
Johanna Hemminki, toimitusjohtaja Elias Robot, johanna@eliasrobot.com

Sara Käkönen, projektista 3DBearin puolelta vastannut, sara@3dbear.fi