Ensimmäisiä VR-oppimisympäristöjä erityisen tuen opiskelijoille UFO-hankkeen (ESR) puitteissa

Kiipulan ammattiopisto ja ammattiopisto Live ovat kehittäneet ensimmäisten joukossa VR-harjoitteita tukemaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita yhteistyössä 3DBearin kanssa. UFO-hankkeen sysäsi käyntiin alunperin tarve mahdollistaa opiskelijoille käytännön taitojen harjoitteluun sopivia virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelija voi harjoitella ennalta uusia, joskus myös hankalia ja jännittäviä tilanteita. Hankkeesta vastannut Taru Koivisto Kiipulan ammattiopistosta kertoo VR-harjoitteiden hyödyistä: “Opiskelija pystyy valmistautumaan tilanteisiin ja näin jännitys vähenee. Tämä helpottaa työtehtävien haltuunottoa. Haastavia tai jännittäviä tilanteita ei kukaan meistä pysty harjoittelemaan tarpeeksi”.

VR-kehityshankkeen yhteydessä selvitettiin laajasti erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeita ja niihin vastaamista VR-teknologian avulla. VR-ympäristöjen tekstitysten, ääniraitojen, symbolien ym. avulla tuettiin opiskelijoita ja innostusta lisättiin pelillistämisellä. Tärkeänä osana hanketta oli projektitiimin laajasti toteuttama opiskelijatestaus, jonka pohjalta saatiin tärkeää tietoa sisällön edelleen kehittämiselle. 

 

Kuva 1. Catering sisällössä opiskelijoita motivoidaan laajasti pelillisin elementein. Opiskelija oppii ympäristössä työpäivän suunnittelua ja työjärjestystä lounaan valmistamisessa.

Opiskelijoille VR-materiaalin selkeäkielisyys on ollut tärkeää ja siihen on kiinnitetty huomiota. Lisäksi Nepsy-valmentajat ja luki-opettaja (lukemisen ja kirjoittamisen erityisopettaja) ovat katsoneet sisältöjä läpi ja tämän pohjalta mm. värejä, kontrasteja ja selkeää navigointia on mietitty VR-sisältöä rakennettaessa. “Osalle opiskelijoista tekstien lukeminen tuottaa hankaluuksia ja tällöin kuuntelun mahdollisuus ympäristössä korostuu ja auttaa etenemään. Ympäristön tulee toimia myös silloin, jos esimerkiksi tekstin koon tai värien kanssa on vaikeutta. Virtuaalinen ympäristö on aivan silmien edessä, joten henkilö, jonka näöntarkkuus on heikentynyt, saattaa hyötyä VR-lasien käytöstä.”, kertoo Taru. UFO-hankkeessa pilotointi ja sisällön kehittäminen ovat kulkeneet sykleittäin. Pilotoinnin merkitys on ollut VR-kehitystyölle suuri. “Näkemykset ovat hyvin yksilöllisiä, kontrasti esimerkiksi yhdelle huono, toiselle taas ei. Kaikesta tästä saadaan ymmärrystä pilotoinnin myötä”, toteaa Taru. Ammattiopisto Liven hankevastaava Minna Kiili toteaa, että aineiston toteutusvaiheessa olennaista oli pohtia ja valita ratkaisut, jotka sopivat mahdollisimman monelle.

Kuva 2. Puutarha-alan ympäristössä tomaatin istutuksen valmistelutöiden yhteys onnistuneeseen tomaattisatoon myöhemmin konkretisoituu. Tämä motivoi valmistelutöiden tehtävien suorittamiseen, ja luo yhteyden tomaatin kasvatukseen. 

UFO-hankkeessa kehitettiin kolme erilaista VR-ympäristöä: Ravintola- ja catering-alalle, asiakaspalveluun sekä puutarha-alalle. Kaikki sisältöjen teemat valikoituivat opiskelijoiden tarpeista käsin. Esimerkiksi puutarha-puolella kasvihuoneessa harjoittelu ei ole mahdollista kuin Janakkalan toimipisteessä. Kun toisista toimipisteistä tullaan Janakkalaan harjoittelemaan, jää harjoitteluaika melko vähäiseksi. Virtuaalisella toteutuksella opiskelijat pääsevät harjoittelemaan tehtäviä ennalta niin monta kertaa kuin haluavat, jolloin Janakkalassa päästään suoraan työskentelemään. “Lisäksi opiskelija tietää pääsevänsä tuttuun paikkaan, kun hän on voinut harjoitella eri työtehtäviä Janakkalan toimipaikalla kuvatuissa työympäristöissä”, toteaa Taru. Liven tuottamassa sisällössä opiskelija pääsee harjoittelemaan työelämän vuorovaikutustilanteita. “Monella nuorella opiskelijalla ei ole lainkaan työkokemusta ja työpaikalle meneminen ja uusien ihmisten kohtaaminen voi jännittää. Arkisia työtilanteita näyttämällä halutaan helpottaa nuoren siirtymistä työympäristöön”, kertoo Minna.

 

Kuva 3. Ammattiopisto Liven sisällössä opiskelija seuraa työharjoittelija Matin päivää. Opiskelija pohtii tehtävien muodossa Matin käyttäytymistä eri tilanteissa ja reflektoi sitten, miten itse toimisi tilanteessa. Videoihin valittiin pääasiassa tavanomaisia tilanteita, jotka toistuvat monilla työpaikoilla mutta myös haastavampia tilanteita on otettu mukaan.

Kaikkien sisältöjen osalta oli alusta alkaen tärkeää, että mennään aitoihin 360-ympäristöihin koodatun ympäristön sijasta. Opiskelijat käyttävät sisältöjä pääasiassa VR-lasien kautta, mikä on todettu toimivaksi: “VR-lasien kautta tietyt aistiärsykkeet vähenevät. Opiskelija pystyy rauhoittumaan tilanteeseen, ei tarvitse koko ajan havainnoida kaikkea ympärillä kun on ns. omassa kuplassa”, toteaa Taru. Myös Minna korostaa VR-lasien kautta koettavan kokemuksen immersiivisyyttä (syventyminen, uppoaminen VR-sisältöön): “Kun fyysisen tilan erilaiset aistiärsykkeet poistuvat, oppimateriaali pääsee päärooliin ja opiskelija pystyy keskittymään siihen paremmin”. Ammattiopisto Livessä VR-sisällön käyttö tietokoneelta on kuitenkin myös tärkeää: “Materiaaliin on helppo palata ja sitä voidaan käsitellä ja reflektoida yhdessä opettajan ja opetusryhmän kanssa”, toteaa Minna.

Taru näkee UFO-hankkeen tärkeänä ensiaskeleena kohti tasa-arvoisempaa opetusta: “Ollaan niin uuden edessä kärkipilottihankkeena. Lopullisena tavoitteena on, että jokainen opiskelija ja käyttäjä olisi samalla lähtöviivalla. Virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttö ja kokeilu on mahdollisia kaikille, ketään ei jätetä unohduksiin.” Taru kokee, että virtuaalisissa ympäristöissä etuna on se, että laatu pysyy samana jokaisella kerralla, kun se ei riipu esimerkiksi opetushenkilöstön selityksestä tai selityksen kestosta tietyllä kerralla. Taru näkee työelämässä ja kuntouttavalla puolella laajat kehitysmahdollisuudet. Loppuun Taru toteaa: “Käyttökokemuksia tarvitaan vielä lisää valmiista materiaaleista -- kehitystyö jatkuu edelleen!” 

 

Lisätietoja antaa:

Projektipäällikkö

Taru Koivisto

taru.koivisto@kiipula.fi

Hankevastaava

Minna Kiili

minna.kiili@inlive.fi 

 

Lue hankkeesta lisää: https://hankkeet.kiipula.fi/ufo/ 

---

Kysy 3DBearin puolelta projektin toteuttamisesta! 

Ota yhteyttä: sales@3dbear.fi